Apie Babadži Visiškai nenuostabu, kad nėra jokių istorinių nuorodų į Babadži. Didis guru jokiame amžiuje nepasirodė atvirai. Didieji pranašai, kaip Kristus ir Krišna, atėjo į žemę konkretiems plačios apimties tikslams. Jie pasitrauks, kai tik šie tikslai bus įgyvendinti. Kiti avatarai, kaip Babadži, imasi darbų, kurie daugiau siejasi su lėta evoliucine žmogaus pažanga per šimtmečius nei

Apaštalo Pauliaus I laiškas korintiečiams (1 Kor 11) Dvasinės dovanos Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama akirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui. Antai vienam Dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati Dvasia – pažinimą,

Atsipalaidavimo būdai Mokytojas Padma bylojo: – Yra būdų, leidžiančių laisvai jaustis, jeigu juos žinai. Garbioji Cogjal tarė: – Prašau juos paaiškinti! Mokytojas pasakė: – Kai nėra dualaus suvokimo, požiūris būna laisvas. Kai nėra glebnumo, jaudulio ir blaškymosi, meditacija būna laisva. Kai prisirišimas išgryninamas lyg erdvė, elgsena būna laisva. Kai protas apsivalo, potyriai tampa laisvi. Kai

Kristus – Pasiuntinys Banga, kylanti vandenyno paviršiuje, pavirsta tuštuma. Po to išauga nauja banga, galbūt net didesnė nei pirmoji, ir taip pat pranyksta prarajoje; vėl kyla ir veržiasi tolyn. Įvykių kaitoje mes stebime tuos pačius pakilimus bei kritimus ir paprastai pastebime pakilimus, pamiršdami apie kritimus. Tačiau ir vieni, ir kiti yra būtini, abiejuose yra didybė.

Kelyje į antžmogiškumą „Mes pradėsime eiti į Harmoniją… Kadangi gyva širdis milijonų esybių, kurios nežino, neprašo, kad mes būtume teisūs, nes Tiesa, neišreiškiamas daiktų švelnumas ir kiekvienas daiktas neperduos mums savo teisumo, ir kas galėtų tapti tikru, kas galėtų tapti kitu, ką jis iš tiesų gali padaryti? Mes galime persisotinti kančiomis ir sunkumais, mes galime

Svarbiausia, ko reikia šiuolaikiniam žmogui „Visuotinai tikima, kad žmonija šiuo metu yra pasiekusi aukštą žmoniškumo susiformavimo lygį. Juk negalima nuneigti, kad individualiai sąmonei būdinga kažkas ypatingo, t. y. didesnis sutelktumas ir skvarbumas. Tačiau daug esmingo žmogus ir prarado. Ypač aiškiai tai parodo šiandien praktikuojamas gydymo būdas. Senovėje gydydavo dvasiniai žmonių vadovai. O po to pradėta

John O’Donohue. Anam čara Keltų pasaulis kupinas betarpiškumo ir bendrystės. Keltų protas garbino šviesą. Tai viena iš priežasčių, lėmusių, kad keltų dvasingumas mūsų laikais sušvinta tarsi naujas žvaigždynas… Visada keliaujame iš tamsos į šviesą. Iš pradžių esame tamsos vaikai. Mūsų kūnas ir veidas pirmiausia susiformavo motinos įsčių jaukioje tamsoje. Ten gyvenome pirmuosius devynis mėnesius. Gimimas

Integrali joga Tarnauk. Mylėk. Duok. Siek tyrumo. Medituok. Nušvisk. Būk geras, daryk gera, būk gailestingas ir kilnus. Ieškok savęs, klausdamas: „Kas aš esu“; pažink Savastį ir išsilaisvink. Prisitaikyk. Prisiderink. Būk lankstus. Ištverti nuoskaudas ir įžeidimus – pati aukščiausia sadhana (dvasinė praktika). Būk sąžiningas, būk nuoširdus, būk teisingas. Būk kantrus, nuolankus, būk tolerantiškas. Būk švelnus, būk

Palaimingoji šimtas aštuonių Šivos vardų pynė Bhakti tradicijoje Dievo vardų recitavimas, giedojimas ar kalbėjimas tylomis užima itin reikšmingą vietą. Ir nūdien einant Indijos miesto gatve šurmulys staiga nuslopsta ir nejučia stabteli patrauktas ištariamų vardų melodijos. Tartum tai tik senovės įsiveržimas į dabartinio pasaulio triukšmą ir lalesį, tačiau hinduizmas, ypač tantra, visada pabrėžia Dievo ir Jo

Aukščiausiojo Alacho vardai neturi būti vertinami, ir nustatyti jų prasmę mąstymo keliu neįmanoma. Todėl musulmonai turi tenkintis Alacho vardais, paminėtais Korane, nieko nepridėdami ir nieko neatimdami. Žmogiškasis protas nesugeba savarankiškai nustatyti, kokie vardai verti Aukščiausiojo Alacho, o kokie ne. Sužinoti apie tai galima tik iš šventųjų tekstų… Alacho vardų vertimas iš arabų kalbos – “nedėkingas”

TOP