Padmasambhava

Atsipalaidavimo būdai

Mokytojas Padma bylojo:
– Yra būdų, leidžiančių laisvai jaustis, jeigu juos žinai.
Garbioji Cogjal tarė:
– Prašau juos paaiškinti!
Mokytojas pasakė:
– Kai nėra dualaus suvokimo, požiūris būna laisvas.
Kai nėra glebnumo, jaudulio ir blaškymosi, meditacija būna laisva.
Kai prisirišimas išgryninamas lyg erdvė, elgsena būna laisva.
Kai protas apsivalo, potyriai tampa laisvi.
Kai nesisieloji, jaukiai jautiesi savo būste.
Kai atsikratai šališkumo, atjauta tampa laisva.
Kai atsikratai įsikibimo, lengva būti dosniam.
Kai žinai, jog maistas ir turtas yra iliuziniai, lengva jais džiaugtis.
Kai nesi pasipūtęs, kasdieniai veiksmai būna laisvi.
Kai negyveni namų šeimininko gyvenimo, kęsdamas vargus, yra lengva gyventi.
Kai nesivaržai su kitais dėl puikių savybių, lengva bendrauti.
Kai nesielgi kaip vaikas ir nesi įsikibęs į save, būni atsipalaidavęs.
Kai tarnauji kupinam atjautos ir žodinius pamokymus turinčiam mokytojui, jautiesi laisvai.
Kai supranti, jog sugatos esmę turi visos šešeriopos būtybės, lengva jausti, kad jos yra artimi tavo giminaičiai.
Kai atsikratai prisirišimo, jautiesi laisvai, ką bedarytum.
Kai regimybė ir būtis savaime išsilaisvina, lengvai atsiskleidžia didžioji palaima.
Kai žinai, jog vaizdai ir garsai yra iliuziniai, lengva atsikratyti vargo.
Kai atpažįsti savo prigimtąjį veidą, lengvai atpuola pastangos ir sunkumai.
Kai mintys atpažįstamos kaip dharmata, lengva medituoti visus regimus daiktus.
Visa tai supratusi būsi atsipalaidavusi, ką bedarytum.
Šio tamsos amžiaus būtybės, visada įsikibusios į „aš“, nepažįsta laimės. Visų jų reikia gailėtis.

Iš knygos „Dakinės mokymai /Padmasambhavos pamokymų Ješė Cogjal rinktinė“

DEŠIMT NEDORYBIŲ

Iš dešimties nedorybių pirmosios trys yra kūno nedorybės: žudymas, svetimo turto pasisavinimas ir paleistuvavimas.

Žudymas

Žudymo esmė – gyvybės atėmimas. Yra trejopas žudymas, skatinamas trijų nuodų.
1. Žudymas iš troškimo reiškia gyvulių žudymą trokštant jų mėsos, kailio ir t. t.
2. Žudymas iš pykčio reiškia kito nužudymą turint piktą ketinimą.
3. Žudymas iš paklydimo reiškia neapgalvotą nužudymą; pavyzdžiai – vaikas užmuša paukštį ar skruzdėlė numarinama ant jos netyčia užmynus.
Gyvos būtybės, neišsivadavusios iš trijų nuodų, neranda laimės.
Žudymo veiksmas yra galutinai padaromas, kai atliekamas keturiomis priemonėmis:
1. Išankstinė sąmoninga mintis: „Padarysiu šį blogą darbą!“
2. Tyčinis atsidėjimas tam veiksmui ir vadovavimasis valia;
3. Tikrasis veiksmo įvykdymas.
4. Džiaugsmas įvykdžius tą veiksmą ir atgailos nejutimas. Žudymo vaisiai pasireiškia trimis būdais:
1. Subręstantysis vaisius yra atgimimas alkana dvasia, jei nužudei iš troškimo; atgimimas pragare, jei nužudei iš pykčio; ir atgimimas gyvuliu, jei nužudei iš paklydimo.
2. Vyraujantysis vaisius – tai trumpas gyvenimas ir ligotumas dėl ankstesnio vyraujančio veiksmo, net jei atgimei žmogumi.
3. Priežastį atspindintysis vaisius – pomėgis žudyti dėl ankstesnio įpročio.
Todėl, Cogjal, tu neturi atlikti tokių veiksmų. Sūtrose mokoma, kad jeigu stengiesi tokių veiksmų atsisakyti, tau nebegrės subręstantysis, priežastį atspindintysis ir vyraujantysis vaisiai. Tu pasieksi didžią dievų ir žmonių laimę.

Svetimo turto pasisavinimas

Antrosios kūno nedorybės – svetimo turto pasisavinimo esmė yra pasisavinimas to, kas priklauso kitam.
Ši nedorybė apima atėmimą jėga, pavyzdžiui, apiplėšimą vidury dienos, pavogimą slapčia ir pasisavinimą per apgaulę, pvz., sveriant ar matuojant.
Cogjal, žmonės, neatsisakę godumo, neturi laimės.
Kaip ir ankstesnysis, šis veiksmas galutinai padaromas, kai atliekamas visomis keturiomis priemonėmis. Ir jo vaisiai yra trejopi:
1. Subręstantysis vaisius – atgimimas trijose žemutinėse sferose priklausomai nuo to, ar tasai veiksmas stiprus, vidutinis ar silpnas. Dažniausiai atgimstama alkana dvasia.
2. Vyraujantysis vaisius – neturtas ir dažnas nukentėjimas nuo plėšikų bei vagių, net jei atgimei žmogumi.
3. Priežastį atspindintysis vaisius – pomėgis savintis kitų turtą būsimuose gyvenimuose dėl susikūrusio blogo įpročio.
Cogjal, jei atsisakysi tokių veiksmų, tu patirsi minėtų trijų vaisių priešingybes, tokias kaip atgimimas dangaus gyventoju ar žmogumi, turėjimas daug turto ir t. t.

Paleistuvavimas

Trečiosios kūno nedorybės – paleistuvavimo esmė yra lytinis santykiavimas su tuo geismo objektu, su kuriuo santykiauti negalima.
Yra įvairių atvejų.
1. Nekilmingajam negalima lytiškai santykiauti su tais, kuriuos saugo karalius, pvz. su karaliene.
2. Negalima santykiauti su tuo, su kuriuo taip daryti draudžia įstatymas.
3. Indijoje negalimi atsitiktiniai lytiniai santykiai su tais, kuriuos saugo tėvai, nes vyrai ir moterys, nesantys patys sau šeimininkai, yra saugojami tėvų.
4. Negalima lytiškai santykiauti su tais, kuriuos gina „civilizacijos normos“ – su tais, su kuo taip daryti gėdinga, pvz. su motina ar seserimi.
5. Negalima santykiauti su tais, kurie yra šventosios Dharmos globoje, pvz. su guru palydove, vienuoliu ar vienuole ir t. t.
Geidulingi žmonės neįžengia į išsilaisvinimo kelią. Cogjal, naudok „priešnuodžius“.
Taip pat yra atvejų, kai negalima lytiškai santykiauti net ir su tinkamu partneriu.
1. Nedera santykiauti netinkamu laiku, tokiu kaip pilnatis, jaunatis ir aštuntoji [mėnulio mėnesio] diena.
2. Nedera santykiauti netinkamoje vietoje, tokioje kaip prie Trijų Brangenybių šventyklos.
3. Nedera lytiškai santykiauti į netinkamą angą – tarsi būtum galvijas.
Cogjal, apskritai kalbant, žmonės, kurie nepalieka pasaulietiško gyvenimo, būna įkalinti Maros kalėjime.
Kaip ir ankstesnieji veiksmai, paleistuvavimo nedorybė galutinai padaroma keturiomis užbaigos priemonėmis. Ji irgi atneša tris vaisius:
1. Subręstantysis vaisius – atgimimas žemutinėse sferose. Ir net jei atgimstama aukštutinėse – tenka bartis su savo vyru ar žmona ir t. t.
2. Vyraujantysis vaisius – net būsimuose gyvenimuose tavo padėjėjai, vyras ar žmona ir kiti bus nesukalbami ir elgsis nedėkingai.
3. Priežastį atspindintysis vaisius – tavieji blogi įpročiai vers tave mėgti paleistuvavimą.
Cogjal, jei atsisakysi tokių veiksmų, tu įgysi jų vaisių priešingybes, taigi labai svarbu jų atsisakyti.

Dar yra keturios kalbos nedorybės.

Melas

Pirmosios, melo, esmė – sakyti netiesą.
Yra įvairaus melo.
1. Toks melas, kuris nei padeda, nei kenkia – kaip seno, nukaršusio žmogaus.
2. Melas, padedantis ir kenkiantis – padedantis vienam žmogui ir kenkiantis kitam.
3. Melas „apie aukščiausių žmogiškų savybių turėjimą“ – sakymas, jog turi tokių gerų savybių, kaip aukštesnioji įžvalga, kai jų neturi. Cogjal, nekalbėk daug neapgalvotų žodžių.
Kaip ir ankstesnieji veiksmai, melas įvykdomas keturiomis užbaigos priemonėmis. Melo vaisiai taip pat trys.
1. Subręstantysis vaisius – puolimas į tris žemutines sferas.
2. Vyraujantysis vaisius – net jei atgimsi žmogumi, tavo žodžiai neturės galios.
3. Priežastį atspindintysis vaisius – būsimuose gyvenimuose vėl mėgsi meluoti.
Cogjal, jei atsisakysi melo, tu patirsi tų vaisių priešingybes. Taigi jo atsisakyti labai svarbu.

Priešinantys žodžiai

Antrosios kalbos nedorybės – priešinančių žodžių esmė – gerų draugų supriešinimas, išskyrimas.
Ši nedorybė dvejopa:
1. Vieši priešinantys žodžiai – kalbėjimas kam nors tiesiai.
2. Netiesiogiai priešinantys žodžiai – kalbėjimas užuominomis.
Cogjal, žmonės, nemokantys užsičiaupti, neturės laimės.
Keturios šios nedorybės užbaigos priemonės panašios į ankstesniąsias. Ir priešinančių žodžių vaisiai trys:
1. Subręstantysis vaisius – puolimas į žemutines sferas.
2. Vyraujantysis vaisius – net žmogumi gimusi turėsi mažai draugų ir reiks daug ginčytis. Tau teks daug apgailestauti, niekas tavęs nemėgs, ir visi tavo žodžiai bus tušti.
3. Priežastį atspindintysis vaisius – būsimuose gyvenimuose tu vėl mėgsi priešinančius žodžius.
Cogjal, jei atsisakome šios nedorybės, mes patiriame tų vaisių priešingybes. Taigi svarbu jos atsisakyti.

Tuščiažodžiavimas

Trečiosios kalbos nedorybės – tuščiažodžiavimo esmė yra laiko švaistymas.
Tuščiažodžiavimas trejopas:
1. Šamaniški užkalbėjimai;
2. Pasakojimai ir žodžių žaidimai;
3. Juokaujamas pokalbis.
Kaip ir ankstesnės nedorybės, šioji turi keturias užbaigos priemones ir tris vaisius.
1. Subręstantysis vaisius – puolimas į tris žemutines sferas.
2. Vyraujantysis vaisius – net jei gimsi žmogumi, tavo žodžiai bus negerbiami, vapaliojami ir be sąryšio.
3. Priežastį atspindintysis vaisius – būsimuose gyvenimuose tu vėl mėgsi tuščiažodžiauti.
Cogjal, jei atsisakysi tuščiažodžiavimo, tu patirsi tų vaisių priešingybes, taigi venk tuščiai plepėti.

Grubūs žodžiai

Ketvirtosios kalbos nedorybės – grubių žodžių esmė yra kalbėjimas to, kas skaudina kitą žmogų.
Ši nedorybė skirstoma taip:
1. Viešas kito žmogaus trūkumų išsakymas.
2. Netiesioginis įžeidinėjimas.
3. Kitam skaudžių žodžių ištarimas tik jam girdint.
Cogjal, grubių žodžių liepsna sudegina tiek tavo, tiek ir kitų širdis. Grubių žodžių kardas atima išsilaisvinimo gyvybę.
Šios nedorybės užbaigą atlieka keturios priemonės, o jos vaisiai trys:
1. Subręstantysis vaisius – atgimimas trijose žemutinėse sferose.
2. Vyraujantysis vaisius – net jei gimsi žmogumi, visi tavo žodžiai žeis kitus ir tu visuomet juos erzinsi.
3. Priežastį atspindintysis vaisius – tu mėgsi grubiai kalbėti.
Cogjal, atsisakiusi šios nedorybės, tu patirsi tų vaisių priešingybes. Tamsos amžiaus būtybės neturi laimės.

Dar yra trys proto nedorybės.

Godumas

Pirmosios proto nedorybės – godumo esmė yra prisirišimas prie ko nors puikaus.
Ši nedorybė skirstoma į tris tipus:
1. Vengimas dalytis su kitais savo nuosavybe.
2. Troškimas, kad kitų nuosavybė priklausytų tau.
3. Prisirišimas prie ko nors puikaus, kas nepriklauso nei tau, nei kitiems.
Cogjal, geriau neturėk materialių daiktų nuosavybės. Dharmos praktikuotojai, neįsisąmoninę nepastovumo, neranda laimės.
Ši nedorybė galutinai įvykdoma keturiomis priemonėmis ir atneša tris vaisius.
1. Subręstantysis vaisius – atgimimas trijose žemutinėse sferose.
2. Vyraujantysis vaisius – net atgimusi žmogumi, tu visada gyvensi nemalonioje vietovėje, kur kenčiama nuo bado ir troškulio.
3. Priežastį atspindintysis vaisius – būsimuose gyvenimuose tu būsi godi.
Cogjal, todėl svarbu atsisakyti šios nedorybės.

Piktavališkumas

Antrosios proto nedorybės – piktavališkumo esmė yra priešiškumas.
Ši nedorybė skirstoma į tris tipus:
1. Piktavališkumas, kylantis iš pykčio;
2. Piktavališkumas, kylantis iš apmaudo;
3. Piktavališkumas, kylantis iš pavydo.
Cogjal, nepasiduok mintims, kurios žeidžia tave ir kitus.
Šio nedoro proto veiksmo užbaigą atlieka keturios priemonės, ir jis subrandina tris vaisius.
1. Subręstantysis vaisius – atgimimas trijose žemutinėse sferose.
2. Vyraujantysis vaisius – net jei atgimsi žmogumi, kiti bus nepelnytai priešiški tau, ir tau nuolatos teks patirti nesantaiką ir bylinėtis.
3. Priežastį atspindintysis vaisius – tu išsiugdysi piktavališką sielą.
Cogjal, jei neatsisakysi šios nedorybės, tu nebūsi nei hinajanos, nei mahajanos praktikuotoja.

Klaidingas požiūris

Trečiosios proto nedorybės – klaidingo požiūrio esmė yra išpūtimas ir menkinimas.
Ši nedorybė skirstoma taip: 1. Nebudistinių eternalizmo ir nihilizmo pažiūrų laikymasis. 2. Taisyklių ar ritualų, tokių kaip „šunų ir vištų asketizmas“ , aukštinimas. 3. Egocentriško „laikinos sąrankos“ požiūrio laikymasis. Cogjal, yra tik keletas suprantančiųjų Dharmos ir ne-Dharmos skirtumą. Ši nedorybė galutinai įvykdoma keturiomis priemonėmis ir atneša tris vaisius.
1. Subręstantysis vaisius – atgimimas trijose žemutinėse sferose.
2. Vyraujantysis vaisius – net iš atgimusi žmogumi, tu gimsi necivilizuotų, laukinių žmonių šeimoje ir negirdėsi nė Trijų Brangenybių vardo.
3. Priežastį atspindintysis vaisius – klaidingo požiūrio įprotis įsismelks į tave, ir vėliau tu jo tvirtai laikysies.
Cogjal, visi šventi, išsimokslinę žmonės atsisako tų dešimties nedorybių. Jų nedaro netgi siekiantieji ypatingos dievų ir žmonių šlovės bei turtų. Taigi jų atsisakyk.
Yra daug neskiriančiųjų gėrio nuo blogio. O įžengusieji į Budos mokymą juos skiria. Pasiduoti nedorybėms gerai žinant, kokius vaisius subrandina nedori darbai, reiškia nesiskirti nuo gyvulio.
Garbioji Cogjal paklausė:
– Kokius vaisius pasieki atsižadėjęs tų nedorybių?
Mokytojas atsakė:
– Subręstantysis vaisius – atgimimas tarp dievų ar žmonių.
Tavo balsas bus toks melodingas, kaip Brahmos, o kūnas – kaip Indros – grožiu pranoks kitų kūnus. Turtų turėsi tiek, kiek jų turi pasaulio valdovas.
Vyraujantysis vaisius – būsi labai išsimokslinusi, didžiai protinga ir visuomet susitiksi Budos Dharmą. Pagaliau pasieksi tris nušvitimo lygmenis.
Priežastį atspindintysis vaisius – būsimuose gyvenimuose tu visuomet stengsies vengti dešimties nedorybių.
Garbioji Cogjal paklausė:
– Ar yra skirtingų priežasčių, apsunkinančių tas dešimt nedorybių?
Mokytojas atsakė:
– Taip. Apskritai jos skiriasi dėl trikdančių emocijų.
1. Padariusi dešimt nedorybių iš pykčio, tu atgimsi pragare.
2. Atsidėjusi joms iš troškimo (geismo), tu atgimsi alkana dvasia.
3. Padarysi tas nedorybes dėl paklydimo, tu atgimsi gyvuliu.
Jų blogis skirtingas ir subjekto atžvilgiu.
1. Padariusi dešimt nedorybių ypatingam subjektui, atgimsi pragare.
2. Padariusi jas paprastam subjektui, atgimsi alkana dvasia.
3. Padariusi jas žemesniajam subjektui, atgimsi gyvuliu.
Konkrečiai kalbant, baisiausias žmogžudystės vaisius subręsta dėl bodhičitą išsiugdžiusio bodhisatvos nužudymo.
Iš įvairių svetimo turto pasisavinimų baisiausias – Trijų Brangenybių nuosavybės vagystė.
Blogiausia iš visų paleistuvysčių – arhato išprievartavimas.
Pikčiausias iš visų melų – mokytojo ar gerbiamo Sanghos nario apgavystė.
Blogiausias visų priešinančių žodžių padarinys – Sanghos suskaldymas.
Iš visų grubių žodžių blogiausi – nemandagūs žodžiai, ištarti Sanghos nariui.
Blogiausias visų tuščiažodžiavimų padarinys – vienuolio ar nedualią meditaciją praktikuojančiojo proto sutrikdymas.
Iš visų godumų blogiausias – Trims Brangenybėms paaukotų lėšų troškimas.
Iš visų piktavališkumų – ketinimas atlikti „penkis neatidėliotino atpildo nusikaltimus“.
Blogiausias iš visų klaidingų požiūrių – tikrosios esmės menkinimas.

Cogjal, turi nedaryti tokių dalykų net norėdama išsaugoti gyvybę.
1. Dėl žudymo, priešinančių, grubių žodžių ir piktavališkumo tu atgimsi pragare.
2. Dėl paleistuvavimo, svetimo turto pasisavinimo ir godumo tu atgimsi alkana dvasia.
3. Dėl melavimo, tuščiažodžiavimo ir klaidingo požiūrio tu atgimsi gyvuliu.

DEŠIMT DORYBIŲ

Garbioji Cogjal paklausė mokytojo:
– Kaip reikia praktikuoti dešimt dorybių-priešnuodžių?
Mokytojas atsakė:
– Dešimt dorybių turi keturis aspektus:
1. Jų esmė – tyras kūno, kalbos ar proto veiksmas, kuriantis aukštą padėtį .
2. „Dorybė“ apibūdinama kaip veiksmas, kuris – teisingai atliktas žmogaus, įgijusio laisvėmis ir gėrybėmis apdovanotą būvį – subrandina norimos laimės vaisių.
3. Dorybės yra dešimties nedorybių priešingybės: gyvybių gelbėjimas, dosnumas, tyra gyvensena, teisingi žodžiai, susipykusiųjų taikymas, mandagi bei santūri kalba, prasmingi žodžiai, neprieraišumas, visų būtybių mylėjimas ir neabejojimas veiksmų pasekmėmis bei aukščiausiąja esme.
4. Dešimt atramų, palaikančių mūsų dvasioje dorybes: tikėjimas tikraisiais mokymais, pagarba sau ir gryna sąžinė, susilaikymas nuo lažybų ir ginčų, vengimas stebėti turgaus minią, nuolatinis elgimasis sąžiningai, netinginiavimas, nedraugavimas su nedoraisiais, kūno, kalbos bei proto lankstumo lavinimas, keturių suvokimo sferų pratybos ir ypač – dvasios sutelkimas į šventųjų kelią.
Cogjal, tokiu būdu elgdamasi tu be abejo pasieksi aukštos padėties vaisius.

Iš knygos „Dakinės mokymai /Padmasambhavos pamokymų Ješė Cogjal rinktinė“

TOP