Alacho vardai

Aukščiausiojo Alacho vardai neturi būti vertinami, ir nustatyti jų prasmę mąstymo keliu neįmanoma. Todėl musulmonai turi tenkintis Alacho vardais, paminėtais Korane, nieko nepridėdami ir nieko neatimdami. Žmogiškasis protas nesugeba savarankiškai nustatyti, kokie vardai verti Aukščiausiojo Alacho, o kokie ne. Sužinoti apie tai galima tik iš šventųjų tekstų…

Alacho vardų vertimas iš arabų kalbos – “nedėkingas” darbas. Beveik neįmanoma tiksliai perduoti visą arabiško žodžio prasmę, visas plonybes. Ne mažiau keblus yra transkribavimas. Lietuvių abėcėlė neturi visų reikalingų simbolių arabų kalbos žodžiams transkribuoti.

Arabiškai
(tarptautinė transkripcija)
Arabiškai
(lietuviška transkripcija)
Lietuviškai
ALLAH
AL-RAHMAN
AL-RAHIM
AL-MALIK
AL-QUDDŪS
AL-SALAM
AL-MU’MIN
AL-MUHAYMIN
AL-`AZIZ
AL-JABBAR
AL-MUTAKABBIR
AL-KHALIQ
AL-BARI’
AL-MUSAWWIR
AL-GHAFFAR
AL-QAHHAR
AL-WAHHAB
AL-RAZZAQ
AL-FATTAH
AL-`ALIM
AL-QABID
AL-BASIT
AL-KHAFID
AL-RAFI`
AL-MU`IZZ
AL-MUDHILL
AL-SAMI`
AL-BASIR
AL-HAKAM
AL-`ADL
AL-LATIF
AL-KHABIR
AL-HALIM
AL-`AZIM
AL-GHAFŪR
AL-SHAKŪR
AL-`ALIYY
AL-KABIR
AL-HAFIZ
AL-MUQIT
AL-HASIB
AL-JALIL
AL-KARIM
AL-RAQIB
AL-MUJIB
AL-WASI`
AL-HAKIM
AL-WADŪD
AL-MAJID
AL-BA`ITH
AL-SHAHID
AL-HAQQ
AL-WAKIL
AL-QAWIYY
AL-MATIN
AL-WALIYY
AL-HAMID
AL-MUHSI
AL-MUBDI’
AL-MU`ID
AL-MUHYI
AL-MUMIT
AL-HAYY
AL-QAYŪM
AL-WAJID
AL-MAJID
AL-WAHID
AL-SAMAD
AL-QADIR
AL-MUQTADIR
AL-MUQADDIM
AL-MU’AKHKHIR
AL-AWWAL
AL-AKHIR
AL-ZAHIR
AL-BATIN
AL-WALI
AL-MUTA`AL
AL-BARR
AL-TAWAB
AL-MUNTAQIM
AL-`AFUWW
AL-RA’ŪF
MALIK AL-MULKI
DHU AL-JALALI WA AL-IKRAM
AL-MUQSIT
AL-JAMI`
AL-GHANIYY
AL-MUGHNI
AL-MANI`
AL-DARR
AL-NAFI`
AL-NŪR
AL-HADI
AL-BADI`
AL-BAQI
AL-WARITH
AL-RASHID
AL-SABŪR
ALLAH
AR-RACHMAN
AR-RACHYM
AL-MALIK
AL-KUDDŪS
AS-SALAM
AL-MU’MIN
AL-MUHAJMIN
AL-`AZYZ
AL-DŽABBAR
AL-MUTAKABBIR
AL-CHALIK
AL-BARI’
AL-MUSAUVIR
AL-GAFFAR
AL-KAHHAR
AL-UAHHAB
AR-RAZZAK
AL-FATTACH
AL-`ALYM
AL-KABID
AL-BASIT
AL-CHAFID
AR-RAFI`
AL-MU`IZZ
AL-MUZILL
AS-SAMY`
AL-BASYR
AL-CHAKAM
AL-`ADL
AL-LATYF
AL-CHABYR
AL-CHALYM
AL-`AZYM
AL-GAFŪR
AŠ-ŠAKŪR
AL-`ALIJJ
AL-KABYR
AL-CHAFYZ
AL-MUKYT
AL-CHASYB
AL-DŽALYL
AL-KARYM
AR-RAKYB
AL-MUDŽYB
AL-UASI`
AL-CHAKYM
AL-UADŪD
AL-MADŽYD
AL-BA`IS
AŠ-ŠAHYD
AL-CHAKK
AL-UAKYL
AL-KAUIJJ
AL-MATYN
AL-UALIJJ
AL-CHAMYD
AL-MUCHSY
AL-MUBDI’
AL-MU`YD
AL-MUCHJY
AL-MUMYT
AL-CHAJJ
AL-KAJŪM
AL-UADŽID
AL-MAJID
AL-UACHID
AS-SAMAD
AL-KADIR
AL-MUKTADIR
AL-MUKADDIM
AL-MU’ACHCHIR
AL-AUVAL
AL-ACHIR
AZ-ZAHIR
AL-BATIN
AL-UALY
AL-MUTA`AL
AL-BARR
AT-TAUAB
AL-MUNTAKIM
AL-`AFUUV
AR-RA’ŪF
MALIKU-L-MULKI
ZU-L-DŽALALI UA-L-IKRAM
AL-MUKSIT
AL-DŽAMI`
AL-GANIJJ
AL-MUGNY
AL-MANI`
AD-DARR
AN-NAFI`
AN-NŪR
AL-HADY
AL-BADY`
AL-BAKY
AL-UARIS
AR-RAŠYD
AS-SABŪR
Vienintelis Vertas Dievinimo
Mielaširdingiausias
Gailestingiausias
Karalių Karalius
Šventasis
Taika
Tikintysis
Apsaugojantis
Galingasis
Užvaldantis
Didingasis
Kūrėjas
Kuriantis iš nieko
Formų Kūrėjas
Atleidžiantis
Viešpataujantis
Apdovanojantis
Palaikantis
Atidarytojas
Visažinis
Apribojantysis
Plečiantysis
Nuleidžiantis
Išaukštinantis
Garbingasis
Pažeminantis
Viską Girdintis
Viską Matantis
Teisėjas
Bešališkasis
Švelnusis
Žinantis, Suvokiantis
Atlaidusis, Kantrus
Didingasis
Atleidžiantysis
Dėkingasis
Iškilusis
Didysis
Saugotojas
Palaikantis
Atsilyginantis
Šlovingasis
Kilnusis
Stebėtojas
Išklausantis, Atsakantis
Viską Apimantis
Išmintingasis
Mylintis
Šlovingasis
Prikeliantis
Liudininkas
Tiesa
Globėjas
Stiprusis
Atsparus, Tvirtas
Geriausias draugas
Pagerbtinas
Apskaitininkas
Pradedantis
Atstatantis
Gyvenimo Davėjas
Griaunantis
Gyvasis
Amžinai Egzistuojantis
Suprantantysis
Žymusis
Vienintelis, Unikalus
Amžinasis Kūrinių Palaikymas
Sugebantis
Galingasis
Užtarėjas
Atidedantis
Pirmas, Alfa
Paskutinis, Omega
Akivaizdus, Aiškus
Paslaptingas, Paslėptas
Valdytojas
Aukščiausasis
Visų Gėrybių Išteklius
Priimantis Atgailą
Keršytojas
Atleidžiantis
Gailestingasis
Aukščiausiosios Valdžios Valdytojas
Didybės ir Garbės Turėtojas
Teisingasis
Surenkantis
Turtingasis
Praturtinantis
Aprūpinantis
Skausmingasis
Naudingasis
Šviesa
Vedantysis
Amžina ateitis
Amžina ateitis
Paveldėtojas
Vedantis Teisingu Keliu
Kantrusis

http://www.geocities.com/abidaly/99_lt.html

TOP