Kvėpavimas spalvota šviesa

NIJOLĖ   GABIJA   WOLMER

IR

RAIMUNDAS   KARECKAS

K V Ė P A V I M A S   S P A L V O T A   Š V I E S A,   A T K U R I A N Č I A   A U R O S   S T R U K T Ū R Ą

• ČAKRŲ STRUKTŪROS ATKŪRIMAS BEI PAJAUTIMAS SĄMONINGO KVĖPAVIMO,

POSTULATŲ, SPALVOTOS ŠVIESOS PAGALBA •

• ŽMOGAUS KŪNŲ SUVOKIMAS, CENTRAVIMAS, HARMONIZAVIMAS, UŽPILDYMAS ŠVARIA ENERGIJA •

DALYVAVIMAS TIK SU IŠANKSTINE REGISTRACIJA

Dėl smulkesnės informacijos prašome skambinti tel.: +370 610 44008

C E N T R A S „U D U M B A R A“

TOP